دختران جمعه

موضوع: "آن جا که خالی از خداست خطاست"