دختران جمعه

موضوع: "با همه ی بدی هایم دوستت دارم"