دختران جمعه

موضوع: "بغض یعنی که حرف هایم را از نگاهم خودت بخوان"