دختران جمعه

موضوع: "تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادتت"