دختران جمعه

موضوع: "چشمان خشک ما خجل از این عزای تو"